Yükleniyor...

Birleşen KOBİ’ler Vergide İndirim Bekliyor!

27.01.2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı Kanun Hükmünde Kararname birleşen KOBİ’lere Kurumlar Vergisi yönünden vergi indirimi yapılması ilkesini getirmiştir. Bu değişiklik ile mevzuat sistemimize küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin birleşmelerinde kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanması olarak girmiş bulunmaktadır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre KOBİ, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan ve anılan Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla anılan vergi indiriminden, bu koşulları sağlayan firmalar yararlanabilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan söz konusu değişiklikle sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

KOBİ’lerin münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanabilmesi için birleşmenin, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinin birinci fıkrasında yer alan devir şartlarını taşıması ve devir niteliğinde olması gerekmektedir. Ayrıca birleşen kurumların yukarıda tanımı yapılan KOBİ niteliğinde olması gerekmektedir. Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması da bir başka gerekliliktir.

Dolayısıyla, sanayi sicil belgesini haiz olmakla birlikte fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmeyen veya fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmekle birlikte sanayi sicil belgesini haiz olmayan KOBİ’ler, diğer şartları taşısalar dahi kanun hükümlerinden faydalanamazlar.

Kanunda belirtilen şartları sağlayan KOBİ’lerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacaktır. Yani aslında şartları taşıyan kurumlar gereken işlemleri yerine getirip birleşseler de ilgili kanun hükmü hala uygulanamamaktadır. Çünkü kanun kurumlar vergisinde indirim oranını belirleme yetkisini Bakanlar Kurulu’na vermiş bulunmaktadır.

Bakanlar Kurulu aradan 1 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen bu yetkisini kullanmamıştır. Kanunun bu hükmünden yararlanmak amacıyla birleşmiş bütün şartları yerine getirmiş KOBİ’ler ise şu an Bakanlar Kurulu’nun bu konuda alacağı kararı beklemektedir. Söz konusu kanunun 2017 takvim yılı kazançlarına uygulanabilmesi için nisan ayından önce bu konunun Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanması gerektiğinin altını önemle çizmek isteriz. Aksi takdirde 2017 yılı kazançlarına bu hükmün uygulanma imkânı kalmamış olacaktır.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam