Yükleniyor...

Diğer Hizmetlerimiz

Şirketler Hukuku Çerçevesinde Verilen Hizmetlerimiz Şirketler Hukuku çerçevesinde kuruluş ve sonrasında yapılan tüm işlemlerin hızlı, yasalara uygun ancak şirket yürütme kurullarının da hareket alanını kısıtlamaksızın gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincinde olan Arda Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bu alandaki hizmetlerinden bir kısmı aşağıda sıralanmıştır:

• Şirket kuruluş işlemleri,

• Ana sözleşme değişiklik işlemleri,

• Şube ve irtibat bürosu kuruluş işlemleri,

• Yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşları ve sonrasındaki destek hizmetleri,

• Serbest bölge faaliyetleri ile ilgili danışmanlık ve organizasyon hizmetleri,

• Devir, birleşme, bölünme ve tasfiye konularında verilen destek hizmetleri,

• Şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının organize edilmesi Yasal Yükümlülük Risk Analizleri Bu kapsamda, şirketlerin faaliyetleri ve uygulamalarının ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi ve risk unsuru oluşturabilecek hususların şirket yöneticileri ile tartışılarak çözüm önerileri oluşturulması amaçlanmaktadır.

Belge Düzeni ve Risk Analizi

• Mevcut belge düzeninin incelenmesi, eksik ve hataların tespiti,

• Mevzuata uygun ve etkin bir belge düzenin oluşturulması,

• Şirket personelinin eğitimi. Örtülü Kazanç Dağıtımı, Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması İlişkili şirketler arasındaki borç alıp verme, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması uygulamalarının incelenerek risklerin tespiti, Mevcut uygulamalar çerçevesinde, vergi idaresinin muhtemel yaklaşımlarına karşı güvenli karar alma imkânı sağlanması, Transfer fiyatlandırması projelerinin geliştirilmesi ve uygulama aşamasında destek hizmeti verilmesi. Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark Faaliyetleri

• Faaliyetlerin vergi yükü açısından incelenerek etkin bir vergisel yapının oluşturulması,

• Muhtemel vergi risklerinin önlenmesi, Şirket ve Hisse Değerleme İşlemleri

• Şirket birleşme ve satın almalarında hisse değerinin tespiti,

• İşlemler süresince karşılaşılacak yasal ve uygulama güçlüklerinin tespiti ve sürecin başarı ile tamamlanması için gerekli önerilerin oluşturulması,

• Birleşme ve satın alma sonrası uyumlaştırma ve yeniden yapılanma aşamalarında destek verilmesi,

• Şirketlerde finansal durum tespiti, muhtelif amaç ve senaryolara göre hisse ve varlık değerleme çalışmaları yapılması. Halka Arz ve Sermaye Piyasaları Danışmanlık Hizmetleri

• Şirketlerin hisselerinin halka arza hazırlık çalışmalarına destek verilmesi,

• Şirketlerin kurumsal ve finansal yapılarının incelenerek en uygun halka arz stratejisinin belirlenmesi,

• Halka arz sonrasında sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili yükümlülükler ve finansal raporlama konularında destek verilmesi. Due Diligence Hizmetleri

• Hisseleri satışa konu olan şirketler ile ilgili olarak bilançoda yer alan varlık ve borçların incelenmesi ve şirketin mali durumunun tespiti, • Sözleşmelerden ve hukuki davalardan doğabilecek yükümlülüklerin tespiti,

• Fikri mülkiyet hakları ve markaların hukuki durumlarının tespiti,

• Gayrimenkul ve diğer ayni hakların hukuki durumlarının tespiti.

Proje Finansmanı

• Yatırım projelerinin detaylı mali, ekonomik ve teknik değerlendirilmesinin yapılarak fizibilite raporunun hazırlanması,

• Projenin nakit akımlarının oluşturulması ve her türlü proje dokümanlarının hazırlanması,

• Proje yönetimi alanında danışmanlık hizmetleri, Dışardan Destek ve Danışmanlık Hizmetleri • Yasal yükümlülüklerimizi daha etkin ve daha düşük maliyetle nasıl gerçekleştirebiliriz?

• Firmamızın ekonomik değerini artırmak için ne tür imkan ve fırsatlar mevcuttur?

• Bu fırsatlardan etkin ve verimli bir şekilde nasıl faydalanabiliriz?

• Günümüz rekabet koşullarında sürekli büyüme olanaklarını nasıl sağlarız?

• Çeşitli sektörlerdeki ekonomik ve vergisel avantajlar nelerdir?

• Rekabette üstünlük sağlamak için ne tür araçlar mevcuttur?

• Güçlü bir kurumsallaşma sürecini nasıl yönetmeliyiz?

• İş dünyasında büyümeyi hedefleyen ve çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunan ve bu gibi konularda uygun çözümlere ihtiyaç duyan müşterilerimize aşağıda belirtilen danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Mali Hukuk Danışmanlığı ARDA Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak ticari işletmeleri ilgilendiren her konuda yasal destek ve danışmanlık hizmetleri sunmakta, müşterilerini düzenli olarak yayınladığı genelgelerle iş dünyasını ilgilendiren her türlü mevzuatta meydana gelen değişikliklerden en kısa zamanda bilgilendirmektedir. Sirkülerlerimiz esas olarak aşağıdaki alanları içermektedir:

• Vergi mevzuatı ve muhasebe standartları,

• Ticaret Kanunu,

• İş ve sosyal sigorta mevzuatı,

• Yabancı sermaye mevzuatı,

• Yatırımları teşvik mevzuatı.

Kurumsal Hizmetler

• Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşları ve sermaye artışları,

• Ana sözleşme, genel kurul tutanakları ve diğer yasal dokümanların düzenlenmesi,

• Kontrat yönetimi ve ticari anlaşmazlıklarda çözüm önerileri geliştirilmesi,

• Yeni başlayan veya devam eden her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde incelenerek bütün imkânlardan tam ve yerinde yararlanılması için önerilerde bulunulması ve teşvik işlemlerinin yürütülmesinde destek verilmesi,

• İşletme yönetimi, muhasebe ve finans alanlarında eğitim hizmetleri verilmesi. Beyannameler, Bordro ve Sosyal Güvenlik İşlemleri

• Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin ve üç aylık geçici vergi beyannamelerinin hazırlanması ve vergi dairesine verilmesi,

• KDV ve muhtasar beyannamelerin hazırlanması ve vergi dairesine verilmesi,

• Merkez, şube ve işyeri açılışlarına ilişkin kayıt ve sicil işlemlerinin yapılması,

• Maaş bordrolarının hazırlanması,

• Sosyal güvenlik bildirgelerinin düzenlenmesi,

• İşe girme ve işten ayrılmalara ait kanuni bildirimlerinin hazırlanması.

Diğer Hizmetlerimiz

• Yurtdışı yatırımlarla ilgili vergi ve örgütlenme politikalarının belirlenmesi ve mali fizibilite hizmetleri,

• İnsan kaynakları konusunda yönlendirme yapmak ve elaman temininde yardımcı olmak,

• Çalışma hayatına ilişkin mevzuat çerçevesinde gereken danışmanlık ve destek hizmetlerini vermek,

Test

Form Gönderimi

Tamam