Yükleniyor...

Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz

 

• TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu’na (KGK) uygun bağımsız denetim

• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim

• Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim

• ABD’de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim

• Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim

• Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye’deki iştiraklerinin bağımsız denetimi

• Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması

• Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi

• İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması

• 4400 numaralı “Finansal Bilgilerle İlgili Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlere İlişkin Uluslararası Hizmet Standardına uygun olarak inceleme hizmetleri

Test

Form Gönderimi

Tamam