Yükleniyor...

Tüzel Kişilere Resmi Tebligatlar Elektronik Ortamda Yapılacaktır

06.10.2018 Tarih ve 30617 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususlara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Aşağıdayer verilen Yönetmeliğin 5. Maddesinde tebligatın elektronik yolla yapılmasızorunlu olanlar belirlenmiştir. Bu maddenin (f) bendi gereğince Kanunla kurulanlarda dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişilerine yapılacak tebligatınelektronik yolla yapılması zorunludur. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından AnonimŞirketler, Limited Şirketler, Komandit Şirketler, Kooperatifler, Dernekler veVakıflara, PTT vasıtasıyla yapılacak tebligatlar elektronik ortamda tebliğedilecektir.

01/01/2019 Tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yönetmeliğin 6.(1) maddesine göreyönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğunbaşladığı tarihten itibaren bir ay   ( 31/01/2019 tarihine kadar ) içinde ilgilikurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılacaktır.

Test

Form Gönderimi

Tamam