Yükleniyor...

Gider Vergileri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

I- GİDER VERGİLERİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Varlık Finansmanı Fonlarının Sermaye Piyasalarında Yaptıkları İşlemler Nedeniyle Elde Ettikleri Paralar BSMV’den İstisnaEdilmiştir.

7161 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29’uncu maddesinin birinci fıkrasına(c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,”

18.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren düzenleme ile Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna tutulmuştur.

II- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

A- Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerinin Yenilenebilir Ve Diğer Enerji Tesisleri İnşasına İlişkin, Bunlara Veya Bunlar Tarafından Oluşturulan İktisadi İşletmelere Yapılan Mal Teslimleri İle Hizmet İfalarına İlişkin KDV İstisnası Getirilmiştir.

7161 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “,yenilenebilir ve diğer enerji” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan düzenleme 1.2.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

B- Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den müstesna tutulmuştur.

7161 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,”

1.2.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe bu düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna tutulmuştur.

C- Kur Farklarının KDV Matrahına Dahil Olduğu Madde Metnine Eklenmiştir.

7161 sayılı Kanunun 18. Maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine“fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.

18.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren düzenleme ile kur farkının KDV matrahına dahil olduğu hüküm altına alınmıştır.

D- KDV Kanununun Geçici 35’inci Maddesinde Yer Alan Süreler 31/12/2020 Tarihine Kadar Uzatıldı 

7161 sayılı Kanunun 19. Maddesi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 35’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan“31/12/2018” ibareleri “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

6/10/2011 tarihli ve 28076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 26/9/2011 tarihli ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen ve sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemlerinin katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesna tutulmasına yönelik düzenlemenin uygulanma süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu taşınmazların 31/12/2020 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmayacaktır.

E- İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında; Sabit Yatırım Öngörülen Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen Katma Değer Vergisinin Altı Aylık/ Yıllık Dönemi İzleyen Bir Yıl İçerisinde Belge Sahibi Mükellefe İade Olunmasına Yönelik Düzenlemenin Süresi 2019 Yılı Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

7161 sayılı Kanunun 20. Maddesi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 37’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan“2017 ve 2018” ibareleri “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri,bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.”

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık/ yıllık dönemi izleyen bir yıl içerisinde belge sahibi mükellefe iade olunmasına yönelik düzenlemenin süresi 2019 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

III- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

A- Şalgam suyu ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri ÖTV’ye tabi tutulmayacaktır..

7161 sayılı Kanunun 37. Maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A)cetvelinin 22.02 G.T.İ.P. numaralı sırasındaki “Mal İsmi” sütunundaki beşinci parantez içi hükümde yer alan “meyveli gazlı içecekler” ibaresi “meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar”şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme gereğince şalgam suyu ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar 18.01.2019 tarihinden itibaren özel tüketim vergisine tabi tutulmayacaktır.

B- 18.01.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

7161 sayılı Kanunun 38. Maddesi ile 4760 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütüsayılan içeceklerle ilgili olarak, özel tüketim vergisi ve bu vergiye isabeteden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.”

Yapılan düzenleme ile; 18.01.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak aşağıdaki kurallar getirilmiştir.

  • Özel tüketim vergisi ve bu vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmaz.
  • Vergi cezası kesilmez.
  • Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir.
  • Tahakkuk eden tutarlar terkin edilir.
  • Tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.
Test

Form Gönderimi

Tamam